Навигация

Структура

Полицията в близост до обществото

 

   С утвърдената през м.октомври 2002г. от Министъра на вътрешните работи Стратегия за работа на полицията в близост до обществото се постави началото на реформа в полицията, насочена към оптимизиране на полицейската дейност и повишаване на чувството за сигурност у гражданите. Тя е замислена като съвкупност от действия, обединени в единна система от координационни връзки между отделните структурни звена на МВР, чиято цел е да модернизира българската полиция в съответствие с възприетите от международните полицейски институции, съвременни подходи на работа в областта на противодействието на престъпността и поддържането на обществения ред.
   До приемане на стратегията полицейските институции осъществяваха дейността си на базата на т.нар. “традиционен и класически” полицейски модел, към който доскоро се числеше и българската полиция. Той се характеризира с няколко основни недостатъка, които моделът на работа “Полиция в близост до обществото” се стреми да елиминира:
   - прекалена бюрокрация;
   - определяне на приоритетите в полицейската работа, без да се отчитат в достатъчна степен специфичните потребности за сигурност на гражданите по места;
   - стремеж от страна на полицията за достигане на собствени критерии за успешност, обикновено в сферата на организираната и тежка престъпност, като по-малко внимание се обръща на масовата престъпност;
   - откъсване на полицията от реалните нужди на населението;
На фона на горепосочените слабости, в основата на модела “Полиция в близост до обществото” е залегнала идеята, че в гражданското общество:
   - полицията е част от обществото и обществото съдейства на полицията;
   - полицията е част от множество държавни органи, осигуряващи сигурността на гражданите;
   - основната цел на полицията е решаването на проблемите на хората и повишаване на тяхната сигурност в условията на партньорство с държавните органи, обществени организации и гражданите, чрез превантивна насоченост на полицейската дейност и спазване принципите на прозрачност, отчетност и зачитане правата на гражданите;
   - приоритетите на полицейската дейност се определят съвместно с гражданите в зависимост от обществената необходимост за съответния район;
   - основния показател за отчитане на ефективността на полицейската дейност е обществената удовлетвореност от резултатите в полицейската работа;
   - в резултат на изградени отношения на доверие и заинтересованост се осигурява непрекъснат поток от информация от страна на гражданите;
    - превенцията е едно от основните направления в дейността на полицията и се осъществява с помощта на широка обществена подкрепа;
    В разработената от постоянна работна група и утвърдена от Министъра на ВР Стратегия за работа на полицията в близост до обществото, са заложени следните стратегически задачи:
   1. Определяне на приоритетите на полицейската работа в съответствие с обществените потребности.
   2. Повишаване чувството за сигурност на гражданите.
   3. Нарастване на обществената удовлетвореност от дейността на полицията.
   4. Преодоляване на отчуждението и установяване на отношение на партньорство и сътрудничество между полицията и гражданите.
    5. Намаляване на страха от престъпността чрез превенция.
   Постигането на тези цели се издига в основен приоритет на всички служители на полицията и се изпълнява под ръководството на Министъра на ВР.
Изпълнението на Стратегията стартира в началото на 2003г. като на този етап нейната реализация е разчетена в рамките на първоначалния тригодишен период от време.
Основната задача за първата година бе проучването на обществените потребности, обучение на полицейските служители и популяризиране на модела сред обществеността, установяване на партньорство и подобряване на механизмите за отчетност и обратна връзка от страна на полицията към обществеността, ревизиране на съществуващите учебни планове и осъществяване на специализирано обучение на ПИ и Мл. ПИ.
През втората година – основната задача бе подписване на местни договори за сигурност и обществен ред и разработване на работни карти /програми/ за противодействие на престъпността – такива са подписани с всички общини в областта и се работи по реализирането им.
През трета година – основната задача бе: “Популяризиране на ефективните практики от предходните години и интегрирането им в единен модул за осъществяване на дейността на НП, като приоритет в работата на сектор "ООРТП" към ОДМВР-Ловеч е решаване проблемите на хората и повишаване чувството им за сигурност в условията на партньорство с държавните и обществените органи и граждани.